Walne Zgromadzenie 8.06.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” informuje, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019 r. o godz. 10 00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu, przy ul. Osiedlowej 36.

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się wybory członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 31 Statutu  – członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać pisemnie kandydatów na członka Rady Nadzorczej w terminie do 23.05.2019 r. godz. 1700 w biurze Spółdzielni (stanowisko 1) podając imię, nazwisko, i adres zamieszkania kandydata. Zgłaszana kandydatura powinna być poparta przez co najmniej 50 członków Spółdzielni, którzy złożyli swój czytelny podpis oraz podali swój adres zamieszkania na liście poparcia.

Wzór listy poparcia kandydata na wybory członka Rady Nadzorczej oraz wzór pełnomocnictwa można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni z zakładki Walne Zgromadzenie 08.06.2019 r.

Pełnomocnictwo wzór

Zgłoszenie na kandydata do RN

Regulamin Walnego Zgromadzenia

1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu S.M. „Ustronie” w dniu 8 czerwca 2019 r.

2. Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej ”Ustronie” w Radomiu zwołanego na dzień 8 czerwca 2019 r.

3. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu za rok 2018

4. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

6. Projekty uchwał WZ 2019

7. Realizacja Uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. Ustronie w dniu 11 maja 2018 r.

8. Realizacja Uchwały podjętej na walnym Zgromadzeniu Członków S.M. Ustronie w dniu 12 lipca 2018 r.

9. Informacja dot. realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.05.2018 r., wpisanych do protokołu Walnego Zgromadzenia bez głosowania, które nie mają charakteru uchwał obowiązujących członków Spółdzielni w rozumieniu art. 44 § 1 ust. 2 Prawa Spółdzielczego.

10. Informacja z realizacji wniosków polustracyjnych zawartych w liście polustracyjnym Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu z przeprowadzonej lustracji za lata 2013-2016