1. Wykonanie planu remontowego w 2017r.

1.W roku 2017 Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przygotował i uczestniczył w przeprowadzeniu 62 postępowań przetargowych na roboty ogólnobudowlane i usługi.

 1. Przygotowano i podpisano 48 umów na realizację zadań przewidzianych w ramach planu remontów i konserwacji.
 2. W wyniku przeprowadzonych przetargów i podpisanych umów wykonawcy zewnętrzni w roku 2017 wykonali:
  • Pełną termomodernizację 2 budynków mieszkalnych przy ul. Osiedlowej 32 i 20.
  • Remont dachów –na budynkach mieszkalnych przy ul. Gajowej 43, Wyścigowej 8,  Gagarina 25 i pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Sandomierskiej 14 o łącznej powierzchni 2470m2.
 • Ocieplenie stropodachu budynku przy ul. Młodzianowskiej 154 o powierzchni 564m2.
 • Ocieplenie stropów piwnic: w ilości- 765m2 – jednostka „A” – 465m2, jednostka „P”- 300m2.
 • Roboty drogowe na terenie całego osiedla tj.: remont chodników, ciągów pieszo -jezdnych, zatok parkingowych oraz remonty cząstkowe nawierzchni w ilości 5567m2.

W tym na jednostce „A”-2647m2, jedn. „B”- 475m2, jedn. „C”- 1426m2, jedn.”M”-144m2; jedn. „P”- 875m2.

 • Wybudowano 3 parkingi dla samochodów osobowych przy ul. Sandomierskiej 11 na 25 miejsc postojowych, przy ul. Osiedlowej 10 na 54 miejsca postojowe i przy ul. Cisowej 4 na 13 miejsc postojowych. Razem wybudowano 92 nowe miejsca postojowe.
 • Remont kapitalny 5 dźwigów osobowych: na jednostce „C” – 3szt. i na jedn. „B” 2 szt. oraz zakupiono i wymieniono 8 szt. napędów drzwi dźwigów osobowych na jednostce „A”.
 • Wykonano kompleksową modernizację balkonów w ilości 308 szt. budynkach  jednostki „B”, „M” i „P”.
 • Zamontowano 232szt osłon balustrad balkonowych i wykonano 100 szt. podwyższeń balustrad balkonowych na budynkach mieszkalnych jedn. „A”.
 • Zamontowano 65szt. daszków nad ostatnią kondygnacją w budynkach jednostki „P”, „B”, „M”.
 • Wymienione zostało oświetlenie z opraw żarowych na LEDY w klatkach schodowych w 58 budynkach. Jednostka „A”-20 budynków, jednostka „B”- 8 budynków, jednostka „C”-13 budynków, jednostka „M”- 2 budynki, jednostka „P”- 15 budynków.
 • Wykonano remont instalacji elektrycznej w piwnicach 16 budynków na jednostce„A” i jednym budynku na jednostce „C”.
 • Zamontowano 6607szt wodomierzy wyposażonych w radiowy system odczytu.
 • Przebudowano kładkę na jednostce „B” pomiędzy budynkiem Sandomierska 16 i pawilonem przy ul. Sandomierskiej 14.
 • Wymieniono drzwi włazów na dach na jednostce „C” w ilości 36szt.
 • Wykonano dokumentację projektową na wykonanie docieplenia 3 budynków  mieszkalnych na jednostce „C” i dla jednego budynku na jednostce „A”.
 • Wykonano dokumentację projektową dla 2 obiektów drogowych tj. budowa zatok parkingowych na jednostce „B” przy ul. Sandomierskiej 30 i jednostce „P” przy ul.  Ostrowieckiej 3 – Czackiego 2.
 • Zakupiono i ustawiono 7 nowych wiat śmietnikowych: na jednostce „A”- 2szt, jednostce „B”-1szt. jednostce „C”-1szt, jednostce „M” – 1 szt. jednostce „P”- 2szt.
 • Na terenie osiedla ustawiono 51szt. nowych ławek parkowych.
 • Przeprowadzono pięcioletnie i roczne okresowe przeglądy budynków i lokali użytkowych zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.

 

 1. Działania Zarządu w celu racjonalizacji kosztów.

 

W 2017r. Spółdzielnia kontynuowała wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych na nowoczesną energooszczędną instalację z czujnikami ruchu i źródłem typu LED. W styczniu 2017r. rozpoczęto pierwszy etap wymiany wodomierzy, które straciły pięcioletnią legalizację na wodomierze z odczytem zdalnym, przyszyłem drogą radiową. Zamontowanych zostało 6657 szt. Na jednostce P, M i S. w kwietniu bieżącego roku zakończono drugi etap wymiany wodomierzy tj. na jedn. C, B i A. Zamontowanych zostało 7734 szt. wodomierzy. Pozwoliło to na jednoczesne przeprowadzenie odczytów wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w poszczególnych lokalach danego budynku i porównanie sumy zużycia ze wskazaniem wodomierza głównego w budynku. W 2017r. rozpoczęto prace związane z wymianą pionów gazowych w budynkach mieszkalnych osiedla. W listopadzie 2017r. wykonana została analiza stopnia pilności wymiany instalacji. W roku bieżącym zlecono wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej wymiany.

 

 1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Na terenie SM „Ustronie” znajduje się system monitoringu wizyjnego składającego się z 32 kamer rozmieszczonych w najbardziej newralgicznych miejscach osiedla.

Do realizacji monitoringu na naszym osiedlu wykorzystane są kamery z głowicami obrotowymi, które tym samym zwiększają pole widzenia. Funkcjonujący na terenie osiedla system monitoringu rejestruje zdarzenia a sygnał przesyłany jest drogą radiową do centrum monitoringu firmy KERIM i polega na obserwacji w czasie rzeczywistym obiektów Spółdzielni z wyznaczonych kamer przez operatora stacji monitoringu KERIM. Z chwilą stwierdzenia zdarzeń wymagających interwencji (włamania, akty wandalizmu, rozboje itp.) skutkuje natychmiastową reakcją grupy interwencyjnej firmy KERIM włącznie z ujęciem, zatrzymaniem sprawców zdarzenia i przekazania ich Policji/Straży Miejskiej.

Na wnioski mieszkańców w budynkach mieszkaniowych zamontowano także trzy systemy mobilnego monitoringu przemysłowego składającego się łącznie z 24 kamer, po 8 kamer w każdym budynku.

W tych budynkach mieszkalnych, gdzie zamontowany został system mobilnego monitoringu są rejestrowane osoby wchodzące i wychodzące z kalek schodowych, rejestrowane są również zdarzenia, które pomagają policji w prowadzonych dochodzeniach.

Na terenie osiedla „Ustronie” funkcjonują także 4 kamery monitoringu miejskiego.

W dniu 21 lutego 2018r. odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej i Zarządu z firmą KERIM, która monituje osiedle Ustronie. Na tym spotkaniu została przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa na podstawie monitoringu wizyjnego za rok 2017.

W wyniku dyskusji potwierdzono potrzebę funkcjonowania systemu monitoringu oraz pozytywnie oceniono działanie patroli interwencyjnych firmy KERIM.

 

 1. Działalność społeczno – kulturalna.

 

W roku 2017 w ramach Działu Społeczno – Kulturalnego działały:

 

 • Klub Osiedlowy „Ustronie” przy ul. Sandomierskiej 14
 • Świetlica „Młodzik” ul. Świętokrzyska 25
 • Świetlica „Sputnik” ul. Gagarina 21/23
 • Świetlica „Kubuś” ul. Osiedlowa 28
 • Pracownia Muzyczna ul. Sandomierska 14.

 

Placówki spełniały dla dzieci, młodzieży i dorosłych funkcje wychowawcze, opiekuńcze, kulturalne, sportowo-rekreacyjne, integracyjne. Pracowały w oparciu o plan pracy i programy na 2017 rok.

Klub Osiedlowy oraz świetlice w okresie sprawozdawczym prowadziły wiele zajęć wspólnych tj.: festyny, wycieczki, konkursy, turnieje sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty artystyczne, wieczorki okolicznościowe, spotkania z piosenką, etc.
W okresie ferii zimowych i letnich świetlice realizowały program, który wymagał współpracy z wieloma instytucjami.

 

– Świetlice

Świetlice są otwarte dla wszystkich dzieci w różnym wieku, z różnych szkół, z różnych środowisk wychowawczych. Świetlice często są dla dzieci drugim domem.

W czasie wolnym od nauki szkolnej prowadzona jest szersza działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna (odbywają się rozgrywki, turnieje, festyny na powietrzu), grupowe wyjścia do obiektów kulturalnych: do teatru, kina, muzeum itp., wspólne wyjazdy na wycieczki piesze i rowerowe krajoznawczo-turystyczne, mające na celu poznanie najbliższej okolicy.

W świetlicach spotykają się także rodzice z wychowawcą omawiając problemy dziecka
a także odbywają się uroczystości, warsztaty, na których wspólnie bawią się całe rodziny tj. Zabawa Karnawałowa, Dzień Mamy, Festyn Rodzinny, warsztaty plastyczne czy teatralne.

Placówki czynne były przez cały rok szkolny, również w ferie zimowe i wakacje.

W okresie Akcji Zima 2017” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” oraz świetlice środowiskowe przygotowały ciekawą ofertę wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.

W czasie ferii Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” zorganizowała następujące turnieje: Turniej Piłki Nożnej „O Białą Piłkę”( jedyny turniej piłki nożnej w czasie zimy w Radomiu), turniej w piłkarzyki, turniej szachowy, Międzyświetlicowy Turniej Sportowy.

Realizacja „Akcji Lato 2017” przebiegła w oparciu o cotygodniowe programy, które były na bieżąco dostosowywane do aktualnych możliwości rodziców dzieci, warunków pogodowych i innych czynników mających istotny wpływ na prawidłowy przebieg akcji.

W świetlicach był realizowany codzienny program, który obejmował konkursy układania puzzli, malowanie kredą na betonie, origami, konkursy rysunkowe, zręcznościowe, quizy; zabawy sprawnościowo-ruchowe jak: gry w darta, piłkarzyki na automatach, skakanie na skakance, hula- hop; turnieje w gry planszowe i telewizyjne, które były zakończone otrzymaniem przez zwycięzców drobnych nagród. Organizowano liczne zabawy integracyjne, sportowe i rekreacyjne w okolicach świetlic oraz wszelkiego rodzaju gry wynikające z pomysłów i zapotrzebowania uczestników akcji.

– Klub Osiedlowy “Ustronie”

Celem Klubu Osiedlowego „Ustronie” jest służyć społeczności lokalnej w zakresie spełniania podstawowych potrzeb kulturalnych, edukacyjnych oraz rozrywkowych. W roku 2017 poprzez zajęcia cotygodniowe, zebrania, imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz „Akcję Zima” i „Akcję Lato” placówka zrealizowała swoją misję poprzez cotygodniowe zajęcia:

 • zajęcia taneczne dla dorosłych
 • zajęcia taneczne dla dzieci,
 • spotkania stowarzyszenia „Klub Amazonek-Dana”
 • spotkania stowarzyszenia „Nasze ustronie”
 • spotkania „Koła wędkarzy”
 • spotkania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło „Ustronie”
 • spotkania Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
 • nauka gry na gitarze
 • nauka gry na perkusji
 • zajęcia plastyczne ( 4 grupy )
 • zajęcia wokalne
 • koło rękodzieła artystycznego ( 2 grupy)
 • język angielski dla klas 1-4 ( 4 grupy )
 • umuzykalnienie.

 

Przy Klubie Osiedlowym „Ustronie” działa Pracownia Muzyczna wyposażona w perkusję, mikrofony oraz sprzęt nagłaśniający.  Z pracowni w roku 2017 korzystało regularnie 4 zespoły.

Dział Społeczno-Kulturalny w roku 2017 ściśle współpracował ze Stowarzyszeniem „Nasze ustronie”. W ramach współpracy podczas wakacji Stowarzyszenie zorganizowało kolonię letnią do Sarbinowa, na którą pojechały dzieci członków Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE W 2017r. Spółdzielnia wraz ze Stowarzyszeniem „Nasze ustronie” zorganizowała „Potańcówki dla seniorów”.

Działalność Działu PSK prezentowana była w lokalnych mediach, portalach internetowych.

 

 1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni.

Zgodnie z usm podstawową zasadą funkcjonowania Spółdzielni jest działalność bezwynikowa w zakresie utrzymania i eksploatacji zasobów mieszkaniowych a wprost polega to na pokrywaniu kosztów zakupu mediów, (z.w., c.o., c.c.w., gaz, energia elektryczna), kosztów usług konserwacyjno-remontowych, naprawczych, pielęgnacji zieleni z opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez użytkowników lokali.

Spółdzielnia poza podstawową działalnością prowadzi również działalność gospodarczą, (finansową i pozostałą operacyjną), na której wypracowała za rok 2017 zysk netto w wysokości 1 292 922,69 zł, który w drodze Uchwały WZ członków w dniu 11.05.2018r. zostanie podzielony głównie na dofinansowanie w kwocie 896 328,07 zł członkom Spółdzielni opłaty na fundusz remontowy, tj. 0,20 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego miesięcznie, a pozostała część zysku w kwocie 395 594,62 zł na zwiększenie majątku Spółdzielni poprzez zasilenie funduszu zasobowego Spółdzielni.

Podkreślić należy, że na podstawowej działalności, czyli utrzymaniu 29 nieruchomości mieszkalnych również wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 2 701 950,67 zł., co jest wynikiem konsekwentnej polityki racjonalizacji kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów. Pozwoliło to przyjąć w planie gospodarczo-finansowym za rok 2017 obniżkę opłat eksploatacyjnych na wszystkich 29 nieruchomościach od dnia 01.06.2017r. Obniżka wystąpiła ponadto w opłatach za konserwację domofonów, za dzierżawę pojemników na odpady komunalne jak również za dźwigi czy też opłaty stałe za z.w. i inne media.

Zarząd konsekwentnie realizuje politykę racjonalizacji kosztów funkcjonowania Spółdzielni, co pozwoliło w planach na rok 2018 obniżyć od 01.06.2018r. opłaty eksploatacyjne na 25 nieruchomościach a także pozostawić na dotychczasowym poziomie opłaty na pozostałych 4 nieruchomościach.

Nastąpił również dalszy spadek zadłużenia na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości z tytułu zaciągniętych uprzednio kredytów i poniesionych nakładów na termomodernizację budynków mieszkalnych.

Spółdzielnia na bieżąco spłaca powyższe zobowiązania kredytowe, a nawet w marcu 2017r. dokonała dodatkowej spłaty kredytów poza harmonogramem w kwocie 2 299 291,18 zł.

Było to możliwe dzięki istotnym oszczędnością w realizacji planu rzeczowo-remontowego w 2016r. będących pochodną rozstrzygnięcia większości przetargów na roboty remontowe poniżej planowanych kosztów i Spółdzielnia mogła przeznaczyć te oszczędności na przyspieszoną spłatę kredytów poza harmonogramem.

Aktualny stan kredytów na dzień 31.12.2017r. to kwota 8 354 071,72 zł.

Koszty operacyjne w wyniku racjonalnych działań Zarządu zostały obniżone o 262 282,64 zł.

Podkreślić należy wyraźny spadek zadłużenia mieszkańców wobec Spółdzielni z tytułu wnoszenia należnych opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, które od 2014r. zmniejszyło się o blisko o 1 700 000,00 zł., natomiast tylko za rok 2017 zadłużenie spadło o 300 435,44 zł i na dzień 31.12.2017r. wyniosło 13 798 710,66 zł. w stosunku do 14 099 146,10 zł w roku 2016. Jest to wymierny efekt konsekwentnych działań windykacyjnych Spółdzielni.

Spółdzielnia znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej – posiada wysoką płynność finansową i na bieżąco reguluje zobowiązania wobec firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Spółdzielni.

Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa o rachunkowości) sprawozdanie finansowe za 2017r. zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który w wydanej opinii stwierdził, że przedstawia ono rzetelne informacje i zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne z obowiązującym prawem i Statutem Spółdzielni.

Bardzo dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa stanowi solidną podstawę do stabilnego funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”.

 1. Współpraca z Zarządem Miasta.

Kontynuujemy efektywną współpracę z Zarządem Miasta Radomia.

W 2017r. wybudowano kładkę nad ulicami Sandomierską 11/13-16 ze środków finansowych Gminy Miasta Radomia. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową od ulicy Osiedlowej 42 do obwodnicy południowej.

Prowadzone są także prace na terenie parku Ustronie.

Z dotacji miejskich na imprezy kulturalne i społeczne korzysta także Klub Osiedlowy „Ustronie”.

 

 1. Kierunki działania na 2018 rok.
 1. Wykonanie termomodernizacji budynku Osiedlowa 34.
 2. Realizacja planu remontów.

2.1. Modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie LED i remont instalacji elektrycznej w piwnicach.

2.2. Ocieplanie stropów piwnic.

2.3. Modernizacja balkonów (wykonanie podwyższeń balustrad balkonowych,
montaż osłon) i montaż daszków nad ostatnią kondygnacją.

2.4.  Remont podestów i schodów.

 • Wymiana dźwigów osobowych.
 • Budowa osłon i altan śmietnikowych na jednostkach.
 1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej.
  • Wymiana wyłazów na dach i remont czap kominowych.
  • Remont zniszczonych ciągów komunikacyjnych chodników i miejsc
  • Budowa nowych zatok parkingowych.
  • Prowadzenie pielęgnacji drzewostanu i terenów zielonych.
  • Przeprowadzenie rocznego przeglądu technicznego zasobów Spółdzielni.
  • Kontynuacja procesu wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze z odczytem radiowym.
  • Rozpoczęcie wymiany instalacji gazowej w 15 budynkach.
 2. Rozwój współpracy z Gminą i innymi instytucjami.
  • Działania na rzecz pozyskiwania lokali socjalnych z Gminy.
  • Działania na rzecz remontu ulic miejskich i kładek usytuowanych nad ulicami miejskimi.
 1. Kontynuacja działań mających na celu racjonalizację kosztów funkcjonowania
  Spółdzielni.
 2. Intensyfikacja działań windykacyjnych zmierzających do ograniczenia wielkości
  zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszowych członków Spółdzielni
  najemców lokali użytkowych.
 3. Zapewnienie efektywnej gospodarki finansowej Spółdzielni poprzez utrzymanie wysokiego wskaźnika płynności finansowej oraz na właściwym poziomie funduszy celowych.
 4. Poprawa sprawności instalacji CO i CCW w częściach wspólnych celem racjonalizacji zużycia energii cieplnej.
 5. Działania w celu pozyskania środków finansowych w ramach Programu Przedsięwzięć Służących Poprawie Efektywności Energetycznej.

 

Piotr Skoczylas – Prezes Zarządu

27Jerzy Dąbrowski – Zastępca Prezesa ds. Technicznych

Robert Pyzara – Główny Księgowy Członek Zarządu

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...