„Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Ubezpieczenie majątku Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu na rok 2019”.

Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie S.M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 pok. Nr 35 w godzinach urzędowania. Opłata za dokumenty przetargowe wynosi 123 zł.

Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji upoważniona jest p. Barbara Figura – tel. 048 385 74 00 wew. 107.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni- ul. Wyścigowa 19 (I piętro) do dnia 07.12.2018r do godz.1000 w zaklejonych kopertach z napisem Oferta ubezpieczeniowa: „Ubezpieczenie  majątku Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na rok 2019”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018r. o godz.1015 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” ul. Wyścigowa 19 – sala narad (parter).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000,00zł.

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom S.M. „USTRONIE” zatwierdzony uchwałą RN  Nr 70 z dn. 20.12.2017r

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Usługodawcy(ów) oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...