Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19, ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni z betonu asfaltowego średnioziarnistego w ilości ok. 700,00m2 .

Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie SM „USTRONIE” przy
ul. Wyścigowej 19 pok. Nr 6; tel. 048 385 74 00 w 126. Opłata za materiały przetargowe wynosi 61,50zł brutto. Wpłaty należy dokonywać na konto ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Danuta Hołuj tel. 669 444 019.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2 400,00 zł.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni (pok. nr 30) do dnia 30.01.2019r do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2019r o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” ul. Wyścigowa 19 w sali narad (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...