„Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w 11 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu „USTRONIE”  w Radomiu”.

Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie SM „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 pok. nr 5; tel. 48 385 74 00 w 114. Opłata za materiały przetargowe wynosi 123,00zł brutto. Wpłaty należy dokonywać na konto ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Wiesław Jakubiak  tel. (48) 385 74 00 wew. 136 lub 663 444 198.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni – ul. Wyścigowa 19 pok. nr 30 do dnia 08.02.2019r. do godz.1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019r. o godz.1015   w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” ul. Wyścigowa 19 – sala narad (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...