Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę opraw żarowych na oprawy z panelem LED w 47 klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE”  w Radomiu.

Dokumenty przetargowe  można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyścigowa 19 pok. nr 6; tel. 48 385 74 00 w 126. Opłata za materiały przetargowe wynosi 123,00zł brutto. Wpłaty należy dokonywać na konto nr ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724.Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Mirosław Świątek tel. 697 666 479.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2 500,00zł.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 07.03.2019r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” ul. Wyścigowa 19 w sali narad (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...