Spółdzielnia Mieszkaniowa ”USTRONIE” w Radomiu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności do:

  • lokalu mieszkalnego – Wiejska 58 m. 23 – parter,  3 pokoje z kuchnią,  o pow. użytkowej  59,51 m²,
    cena wywoławcza  153.000 zł  – wadium 10.000 zł
  • lokalu mieszkalnego – Czackiego 5 m. 35 – I piętro, 1 pokój z kuchnią, o pow. użytkowej       28,78 m²,
    cena wywoławcza  87.700 zł  – wadium 10.000 zł

  •   lokalu mieszkalnego    –   Wyścigowa 26 m. 74  – IV piętro, 1 pokój z kuchnią, o pow. użytkowej 28,78 m²,
    cena wywoławcza  73.400 zł  – wadium 10.000 zł

               Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 14oo dnia 20.03.2019 roku na konto Spółdzielni:

                                                     ING Bank Śląski SA   nr konta 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724

Przetarg  odbędzie  się  w siedzibie  Spółdzielni  przy ul. Wyścigowej 19  w  sali narad w dniu  21.03.2019r.

           mieszkanie ul. Wiejska  58 m. 23   –    o godz. 1000

             mieszkanie ul. Czackiego 5 m. 35   –     o godz. 1030                     

             mieszkanie ul. Wyścigowa 26 m. 74  –  o godz. 1100

 Mieszkania można obejrzeć w dniu  14.03.2019r.  w godz. 1000– 1100.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i do złożenia w dziale członkowsko-mieszkaniowym   (stanowisko     Nr 1) w terminie do godziny 14oo dnia poprzedzającego termin przetargu:

– dowód wpłaty wadium,

– pisemne oświadczenie ze wskazaniem konta, na które ma być dokonany zwrot wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów,

– pisemne oświadczenie o akceptacji przewidzianej w regulaminie kary umownej,

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą – uchwała nr 38 z dnia 18.06.2018r.

Osoba, która wygrała przetarg winna w terminie 30 dni od dnia, w którym rozstrzygnięto przetarg, wpłacić wylicytowaną cenę. Po spełnieniu warunków statutowych z nabywcą w terminie 14 dni zostanie spisana notarialna umowa o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Osoba, która wygrała przetarg winna odebrać klucze w terminie 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji bez podawania przyczyn na każdym etapie w przypadkach określonych w art. 2: ust. 4 oraz art. 161 ust.1; ust.2 usm, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania.

Zwrot wadium nastąpi na konto bankowe w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia licytacji.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...