Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Osiedlowej 20 o powierzchni ok. 1411,00m2.

Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” ul. Wyścigowa 19 pok. nr 6; tel. 48 385 74 00 w 126. Opłata za dokumenty przetargowe wynosi 123,00zł brutto. Wpłaty należy dokonywać na konto ING BANK ŚLĄSKI SA 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Leszek Kawecki tel. 669 444 020. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w kwocie 3 000,00 zł. Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni pok. nr 30 do dnia 19.03.2019r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” ul. Wyścigowa 19 -w Sali narad (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o „Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...