Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19, ogłasza przetarg nieograniczony na Wymianę 3 dźwigów osobowych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu.

Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie SM „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 pok. Nr 6; tel. 48 385 74 00 w 126.Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Leszek Kawecki  tel. 669 444 020. Opłata za dokumenty przetargowe wynosi 123,00zł brutto. Wpłaty należy dokonywać na konto nr ING Bank Śląski 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 13 000,00zł.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni pok. nr 30 do dnia 26.03.2019r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” ul. Wyścigowa 19 w sali narad (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...