Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.

Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Wyścigowa 19 pok. nr 6; tel. 48 385 74 00 w 126. Opłata za materiały przetargowe wynosi 123,00zł brutto. Wpłaty należy dokonywać na konto nr konto ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Danuta Hołuj tel. 669 444 019.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 3 000,00zł.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 11.04.2019r do godz. 1015. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2019r. o godz. 1030 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” ul. Wyścigowa 19 w sali narad (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...