DOBRE WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE ZA LATA 2016 / 2017 / 2018 PODSTAWĄ ROZWOJU SPÓŁDZIELNI

 1. REALIZACJA PRAC REMONTOWYCH W LATACH 2016 – 2018.

W wyniku przeprowadzonych przetargów i podpisanych umów z wykonawcami zewnętrznymi w latach 2016 – 2018 wykonano:

 • Pełną termomodernizację 6 budynków mieszkalnych.
 • Ocieplenie stropów piwnic w ilości 5 762 m2.
 • Roboty drogowe na terenie całego osiedla tj. remont chodników, ciągów pieszo-jezdnych, zatok parkingowych, schodów i podestów oraz remonty cząstkowe nawierzchni w ilości 16 521 m2.
 • Wybudowano 6 parkingów dla samochodów osobowych.
 • Zostało wymienionych 12 dźwigów osobowych.
 • Wykonano kompleksową modernizację balkonów w ilości 528 szt.
 • Zamontowano 1 337 szt. osłon balustrad balkonowych.
 • Remont dachów 4 128 m2.
 • Zostało wymienione oświetlenie na klatkach schodowych z opraw żarowych na LEDY w 83 budynkach.
 • Wykonano remont instalacji elektrycznej w piwnicach 29 budynków mieszkalnych.
 • Zamontowano 14 341 szt. wodomierzy wyposażonych w radiowy system odczytu.
 • Malowanie klatek schodowych 98 szt.
 • Wykonano remont 43 szt. czap kominowych.
 • Zakupiono i ustawiono 11 nowych altan śmietnikowych.
 • Została wykonana dokumentacja projektowa wymiany instalacji gazowej dla 15 budynków. Jednostka „A” – 7 budynków; jednostka „B” – 2 budynki, jednostka „C”- 3 budynki i jednostka „M” – 3 budynki.
 • Na terenie osiedla ustawiono 36 stojaków na rowery.
 • Przeprowadzono roczne okresowe przeglądy budynków i lokali użytkowych zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.

 

Wartość wykonanych prac wynosi 17 119 806,30 zł.

 

 1. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW W LATACH 2016 – 2018.

W SM USTRONIE funkcjonuje system monitoringu wizyjnego składający się z 33 kamer obrotowych, które rozmieszczone zostały w najbardziej newralgicznych miejscach osiedla.

Zainstalowany system monitoringu jest systemem prewencyjnym a efekty jego funkcjonowania są widoczne w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa oraz spadku przestępczości na terenie osiedla.  System przez całą dobę rejestruje zdarzenia a sygnał przesyłany jest drogą radiową do centrum monitoringu firmy KERIM i polega na obserwacji w czasie rzeczywistym obiektów Spółdzielni z wyznaczonych kamer przez operatora stacji monitoringu KERIM. Z chwilą stwierdzenia zdarzeń wymagających interwencji (włamania, akty wandalizmu, rozboje itp.) skutkuje natychmiastową reakcją grupy interwencyjnej firmy KERIM włącznie z ujęciem, zatrzymaniem sprawców zdarzenia i przekazania ich Policji/Straży Miejskiej.

W trzech budynkach mieszkalnych znajdują się systemy mobilnego monitoringu przemysłowego składającego się łącznie z 24 kamer – po 8 kamer w każdym budynku. System rejestruje nie tylko osoby wchodzące i wychodzące z kalek schodowych, ale też zdarzenia, które pomagają policji w prowadzonych dochodzeniach.

Na terenie osiedla „Ustronie” funkcjonują także 4 kamery monitoringu miejskiego.

Z zainstalowanego na terenie osiedla systemu monitoringu niejednokrotnie korzysta policja. Nagrane zdarzenia pozwalają w wyjaśnianiu zgłoszonych zdarzeń.

W latach 2016 – 2018:

 • Policja i Straż Miejska interweniowała 265 razy.
 • Firma ochroniarska KERIM – 1 074 interwencje.
 • odbyły się 3 spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 1. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – KULTURALNA W LATACH 2016 – 2018.

W latach 2016 – 2018 w ramach Działu Społeczno – Kulturalnego działały:

 • Klub Osiedlowy „Ustronie” przy ul. Sandomierskiej 14
 • Świetlica „Młodzik” ul. Świętokrzyska 25
 • Świetlica „Sputnik” ul. Gagarina 21/23
 • Świetlica „Kubuś” ul. Osiedlowa 28
 • Pracownia Muzyczna ul. Sandomierska 14
 • Galeria ul. Sandomierska 14.

Placówki spełniały dla dzieci, młodzieży i dorosłych funkcje wychowawcze, opiekuńcze, kulturalne, sportowo-rekreacyjne, integracyjne.

 

Klub Osiedlowy oraz świetlice w okresie sprawozdawczym prowadziły wiele zajęć wspólnych tj.: festyny, wycieczki, konkursy, turnieje sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty artystyczne, wieczorki okolicznościowe, spotkania z piosenką.  W okresie ferii zimowych i letnich świetlice realizowały program, który wymagał współpracy z wieloma instytucjami.

– Świetlice

Świetlice są otwarte dla wszystkich dzieci w różnym wieku, z różnych szkół, z różnych środowisk wychowawczych.

W świetlicach spotykają się także rodzice z wychowawcą omawiając problemy dziecka a także odbywają się uroczystości, warsztaty, na których wspólnie bawią się całe rodziny tj. Zabawa Karnawałowa, Dzień Mamy, Festyn Rodzinny, warsztaty plastyczne czy teatralne.

– Klub Osiedlowy “Ustronie”

Celem Klubu Osiedlowego “Ustronie” jest służyć społeczności lokalnej w zakresie spełniania podstawowych potrzeb kulturalnych, edukacyjnych oraz rozrywkowych.
Przy Klubie Osiedlowym “Ustronie” działa Pracownia Muzyczna wyposażona w perkusję, mikrofony oraz sprzęt nagłaśniający.  Z pracowni korzystało regularnie 7 zespołów.

Dział Społeczno-Kulturalny ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem „Nasze Ustronie”. W ramach współpracy podczas wakacji Stowarzyszenie zorganizowało trzy kolonie letnie dla dzieci członków Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE.

W Klubie Osiedlowym „ USTRONIE”:

 • odbywają się spotkania stowarzyszenia „ Klub Amazonek- Dana ”, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Harcerskiego Klubu Turystycznego
 • działa Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło „ Ustronie”
 • cykliczne zabrania Centrum Aktywności Lokalnej
 • ” Pchli Targ „, kiermasze ” Be – ba” ‘
 1. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI W LATACH 2016 – 2018.

Podstawową zasadą funkcjonowania Spółdzielni zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych jest działalność bez wynikowa w zakresie utrzymania i eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

Polega to przede wszystkim na:

pokrywaniu kosztów niezależnych od Spółdzielni tj.:

– kosztów zakupu mediów, (z.w., c.o., c.c.w., gaz, energia elektryczna),

– kosztów podatków od nieruchomości i gruntów,

– kosztów za gospodarkę odpadami komunalnymi ( opłata na rzecz Gminy Radom),

oraz kosztów zależnych od Spółdzielni

– opłat eksploatacyjnych tj.:

– kosztów usług konserwacyjno-remontowych, naprawczych,

– sprzątania i pielęgnacji zieleni,

– kosztów eksploatacji domofonów,

– kosztów dzierżawy pojemników na odpady,

– kosztów ubezpieczenia majątku Spółdzielni,

wnoszonych przez użytkowników lokali w ramach opłat czynszowych.

Poza podstawową działalnością dotyczącą utrzymania i eksploatacji zasobów mieszkaniowych, Spółdzielnia prowadzi również działalność gospodarczą, (finansową i pozostałą operacyjną), na której wypracowała zysk netto:

 • 1 734 491,93 zł. – 2016r.
 • 1 292 922,69 zł. – 2017r.
 • 1 980 508,96 zł. – 2018r.

Przedmiotowe kwoty zysków w drodze Uchwały WZ członków Spółdzielni zostają podzielone głównie na dofinansowanie członkom Spółdzielni opłaty na fundusz remontowy, tj. 0,20 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego miesięcznie, a pozostała część zysku na zwiększenie majątku poprzez zasilenie funduszu zasobowego Spółdzielni.

Warto podkreślić, że w 2018 roku na podstawowej działalności, czyli utrzymaniu i eksploatacji 29 nieruchomości mieszkalnych również wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 2 584 113,14 zł., co jest wynikiem konsekwentnej polityki racjonalizacji kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów.

Pozwoliło to przyjąć w planie gospodarczo-finansowym za rok 2018 obniżkę opłat eksploatacyjnych na 25 nieruchomościach od dnia 01.06.2018r. oraz utrzymanie na dotychczasowym poziomie opłaty na pozostałych 4 nieruchomościach.

Obniżka wystąpiła ponadto w opłatach za konserwację domofonów, za dzierżawę pojemników na odpady komunalne jak również za dźwigi czy też opłaty stałe za z.w. i inne media.

Nastąpił również dalszy spadek zadłużenia na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości z tytułu zaciągniętych uprzednio kredytów i poniesionych nakładów na termomodernizację budynków mieszkalnych. Na 15 Nieruchomościach budynkowych, gdzie występuje ujemne saldo nastąpiło zmniejszenie ujemnego wyniku o blisko 700 tysięcy zł.

Jest to rezultat istotnych oszczędności w realizacji planu rzeczowo-remontowego w 2018r. będących pochodną rozstrzygnięcia większości przetargów na roboty remontowe poniżej planowanych kosztów.

Spółdzielnia na bieżąco spłaca kredyty termomodernizacyjne wraz z odsetkami.

Za okres 2016 – 2018 spłacono kwotę 5 048 909,57 zł.

Aktualny stan kredytów na dzień 31.12.2018r. to kwota 7 751 625,34 zł.

W 2018 roku koszty ogólne zarządzania w wyniku racjonalnych działań Zarządu zostały obniżone o 258 553,58 zł.

Podkreślić należy spadek zadłużenia mieszkańców wobec Spółdzielni z tytułu wnoszenia należnych opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, które za rok 2018 spadło o 118 970,93 zł.

Spółdzielnia posiada 94 sądowe wyroki eksmisyjne z prawem do otrzymania lokalu socjalnego dla zadłużonych lokatorów. Dostarczenie tych lokali jest obowiązkiem Gminy Miasta Radomia. W kresie trzech lat Spółdzielnia otrzymała jedynie 7 lokali socjalnych, dlatego na wnioski Zarządu otrzymaliśmy od Gminy Miasta Radomia odszkodowanie w wysokości 1 289 115,03 zł.

Jest to wymierny efekt konsekwentnych działań windykacyjnych Spółdzielni.

Spółdzielnia znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej – posiada wysoką płynność finansową i na bieżąco reguluje zobowiązania wobec firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Spółdzielni.

Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa o rachunkowości) sprawozdania finansowe za 2016, 2017 i 2018r. zostały poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który w wydanej opinii stwierdził, że przedstawia one rzetelne informacje i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne z obowiązującym prawem i Statutem Spółdzielni.

 1. WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM MIASTA W LATACH 2016 – 2018.

W ramach działań mających na celu poprawę, jakości życia na osiedlu, kontynuujemy efektywną współpracę z Zarządem Miasta Radomia.

W ramach tej współpracy Gmina Miasta Radomia:

 • wybudowała łącznie trzy kładki nad ul. Sandomierska i Osiedlową
 • wybudowała ścieżki rowerowe
 • rozbudowała Park Ustronie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Ustronie „natomiast:

 • przygotowała dokumentacje techniczne budowy chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi.
 • w 2018r. Walne Zgromadzenie Członków SM Ustronie podjęło Uchwałę w sprawie przekazania na rzecz Gminy Miasta Radomia prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych nr 156/38 o pow. 6931m2 oraz 156/50 o pow. 12661m2 zlokalizowanych pomiędzy ulicami Kwiatkowskiego i Grzecznarowskiego z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury parkowo – rekreacyjnej, budowa tężni oraz Wioski Indiańskiej.  Prowadzone były także prace na terenie parku Ustronie.

 

Z dotacji miejskich na imprezy kulturalne i społeczne korzysta także Klub Osiedlowy „Ustronie”.

 6. KIERUNKI DZIAŁANIA NA 2019 ROK.
1.Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Osiedlowej 18 i 30.
2.Realizacja planu remontów.

2.1. Modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie LED i remont instalacji elektrycznej w piwnicach.

2.2. Ocieplanie stropów piwnic.

2.3.  Remont podestów i schodów.

2.4. Wymiana dźwigów osobowych.

 1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej.
  • Wymiana wyłazów na dach i remont czap kominowych.
  • Remont zniszczonych ciągów komunikacyjnych chodników i miejsc parkingowych.
  • Prowadzenie pielęgnacji drzewostanu i terenów zielonych.
  • Przeprowadzenie rocznego przeglądu technicznego zasobów Spółdzielni.
  • Zakończenie procesu wymiany wodomierzy w lokalach mieszkalnych na wodomierze z odczytem radiowym.
  • Kontynuacja wymiany instalacji gazowej w 19 budynkach.
  • Przygotowanie dokumentacji na wymianę pionów gazowych na 2020r.
 2. Rozwój współpracy z Gminą i innymi instytucjami.
  • Działania na rzecz pozyskiwania lokali socjalnych z Gminy.
  • Działania na rzecz remontu ulic miejskich i kładek usytuowanych nad ulicami miejskimi.
 1. Kontynuacja działań mających na celu racjonalizację kosztów funkcjonowania Spółdzielni.
 2. Intensyfikacja działań windykacyjnych zmierzających do ograniczenia wielkości zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszowych członków Spółdzielni i najemców lokali użytkowych.
 3. Zapewnienie efektywnej gospodarki finansowej Spółdzielni poprzez utrzymanie wysokiego wskaźnika płynności finansowej oraz na właściwym poziomie funduszy celowych.
 4. Poprawa sprawności instalacji CO i CCW w częściach wspólnych celem racjonalizacji zużycia energii cieplnej.
 1. Działania w celu pozyskania środków finansowych w ramach Programu Przedsięwzięć Służących Poprawie Efektywności Energetycznej.

7. Podsumowanie

 1.Kontynuacja współpracy Zarządu Spółdzielni z Miastem

 • W ramach remontu dróg miejskich na terenie SM Ustronie, Spółdzielnia podjęła działania zmierzające do aktualizacji dokumentacji projektowej remontu ulicy miejskiej Gagarina/ Grenadierów w związku z planowanym przez Gminę Miasta remontem przedmiotowej ulicy na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. PCK / Czarna. Dokumentacja techniczna złożona została do MZDiK w Radomiu w maju bieżącego roku.
 • M. „ Ustronie” wykona dokumentację projektową budowy parkingu przy ul. Lipskiej i Cisowej
 • M. „ Ustronie” wykona także dokumentacje projektową remontu drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Wyścigowa / Cisowa.
 • Gmina Miasta Radomia wybuduje drogę rowerową wraz z chodnikiem od ul. Wiejskiej do ul. Brata Alberta

 

 1. Działania Zarządu w zakresie poprawy infrastruktury technicznej.

W 2018r. opracowano dokumentacje projektowe dotyczące wymiany pionów gazowych w budynkach mieszkalnych osiedla i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych w listopadzie 2018r. podpisane zostały umowy na wykonanie wymiany instalacji gazowych wewnętrznych w budynkach mieszkalnych przy ul. PCK 1; PCK 3; PCK 5; PCK 7; PCK 9/11 oraz przy ul. Świętokrzyskiej 21; 25; 31 W roku bieżącym zlecono wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla kolejnych budynków mieszkalnych. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonych pięcioletnich przeglądów technicznych w najbliższych latach konieczna jest wymiana w zasobach Spółdzielni instalacji gazowych wewnętrznych w 72 budynkach oraz w 5985 lokalach mieszkalnych. Opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą harmonogram wymiany instalacji gazowej zakłada realizację ww. zakresu robót w terminie pięciu lat. Jest to przedsięwzięcie wymagające dużych nakładów finansowych.   Konieczność wydatkowania takich środków finansowych determinuje inne wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją zasobów Spółdzielni w najbliższym czasie.

 

 1. Działania Zarządu w celu racjonalizacji kosztów:

3.1. W 2018r. Spółdzielnia kontynuowała wymianę instalacji oświetlenia klatek schodowych na nowoczesną energooszczędną instalację z czujnikami ruchu i źródłem typu LED. Efektem tych przedsięwzięć jest zmniejszenie kosztów zużycia energii w częściach wspólnych budynków.

3.2. W 2018r. kontynuowano rozpoczętą w roku 2017 wymianę wodomierzy, które straciły pięcioletnią legalizację na wodomierze ze zdalnym odczytem przesyłanym drogą radiową.

W kwietniu 2018 roku zakończono drugi etap wymiany wodomierzy na jedn. A B i C. Zamontowanych zostało 7734 szt. wodomierzy.

W miesiącu marcu bieżącego roku zakończono ostatni – trzeci etap – wymiany wodomierzy w zasobach SM USTRONIE. Wymiana obejmowała 1770szt. wodomierzy na jednostce A. Umożliwia to jednoczesne przeprowadzenie odczytów wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w poszczególnych lokalach danego budynku i porównanie ich sumy zużycia ze wskazaniem wodomierza głównego w budynku. Pozwala to na bieżące monitorowanie zużycia wody w celu zapobiegania jej strat w częściach wspólnych na instalacjach wewnętrznych budynku. Od momentu przekazania sieci wodociągowej do Gminy Miasta i zamontowaniu indywidualnych wodomierzy głównych budynkowych woda zużywana przez mieszkańców danego budynku bilansuje się, a nadwyżki wynikające z rozliczenia od trzech lat są zwracane mieszkańcom.

 

 1. Zarząd konsekwentnie realizuje politykę racjonalizacji kosztów funkcjonowania Spółdzielni, co pozwoliło w planach na rok 2019 utrzymać opłaty eksploatacyjne na 25 nieruchomościach a na jednej nieruchomości obniżyć opłaty eksploatacyjne.

 

 1. Po mimo wzrostu wielu zewnętrznych kosztów niezależnych od Spółdzielni, głównie wynikających ze wzrostu cen mediów ( wody zimnej, ciepłej, energii elektr., usług budowlanych) Spółdzielnia dbała na bieżąco o należyte utrzymanie zasobów i realizowała przyjęte plany remontowe bez podnoszenia opłat czynszowych.

 

 1. Przejrzysta polityka finansowa, transparentne procedury przetargowe na świadczenie usług na rzecz Spółdzielni, restrukturyzacja zatrudnienia, efektywne wydatkowanie środków finansowych Spółdzielni w ramach obsługi, utrzymania i eksploatacji zasobów pozwoliło na realizację tych zadań bez konieczności obciążania dodatkowymi kosztami mieszkańców Spółdzielni.

 

 1. Bardzo dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa stanowi solidną podstawę do stabilnego funkcjonowania oraz realną perspektywę rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”.

 

 

Piotr Skoczylas – Prezes Zarządu

Jerzy Dąbrowski – Zastępca Prezesa ds. Technicznych

Robert Pyzara – Główny Księgowy Członek Zarządu

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...