Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie wycinki, cięć pielęgnacyjnych i technicznych, nasadzenia drzew i krzewów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu.                                                   

Dokumenty przetargowe  można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyścigowa 19 pok. nr 6; tel. 48 385 74 00 w 126. Opłata za materiały przetargowe wynosi 123,00zł brutto. Wpłaty należy dokonywać na konto nr ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724.Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Danuta Hołuj tel.669 444 019.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5000,00 zł.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 30.07.2019r do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2019r o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” ul. Wyścigowa 19 w Sali narad (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...