Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w 6 budynkach mieszkalnych osiedla „USTRONIE” w Radomiu. Dokumenty przetargowe można uzyskać  w siedzibie Spółdzielni –   ul. Wyścigowa 19,  pokój nr 6, tel. 48 385-74-00 wew. 126. Opłata za dokumenty przetargowe wynosi 123,00zł brutto. Wpłaty należy dokonywać na konto nr ING Bank Śląski SA 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Wiesław Jakubiak tel.663 444 198.

Oferty należy składać w Sekretariacie  Spółdzielni pok. nr 30 do dnia 14.11.2019r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” ul. Wyścigowa 19 w sali narad (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  43 700,00zł.

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie  prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...