Spółdzielnia Mieszkaniowa ”USTRONIE” w Radomiu z siedzibą przy ul. Wyścigowej 19 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności

 lokalu mieszkalnego  –   Komandosów 4 m. 83   –  VII piętro,   1  pokój      z kuchnią,  o pow. użytkowej  29,00 m², cena wywoławcza  87.600 zł  – wadium 10.000 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 14oo dnia  04.03.2020 roku na konto Spółdzielni:

ING Bank Śląski SA  nr konta 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724

 Przetarg  odbędzie  się  w siedzibie  Spółdzielni  przy ul. Wyścigowej 19  w  sali narad w dniu  05.03.2020r.  o godz. 900

Mieszkanie  można obejrzeć w dniu  26.02.2020r.  w godz. 1000– 1100.                                            

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i do złożenia w dziale członkowsko-mieszkaniowym (stanowisko      Nr 1) w terminie do godziny 14oo dnia poprzedzającego termin przetargu:

– dowód wpłaty wadium,

– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,

– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów,

– pisemne oświadczenie o akceptacji przewidzianej w regulaminie kary umownej,

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą – uchwała nr 38 z dnia 18.06.2018r.

Osoba, która wygrała przetarg winna w terminie 30 dni od dnia, w którym rozstrzygnięto przetarg, wpłacić wylicytowaną cenę. Po spełnieniu warunków statutowych z nabywcą w terminie 14 dni zostanie spisana notarialna umowa o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Osoba, która wygrała przetarg winna odebrać klucze w terminie 7 dni od dnia podpisania aktu notarialnego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego – licytacji bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania w przypadkach określonych w art. 15 ust.2; ust. 4 oraz art. 161 ust. 1; ust. 2 usm, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postepowania.

Zwrot wadium nastąpi na konto bankowe w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia licytacji.

                                                                                                                                                       Zarząd SM ”USTRONIE

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...