„Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki kładki dla pieszych zlokalizowanej na terenie osiedla od budynku Komandosów 4 w kierunku budynku przy ul. Gagarina 2.


Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Jan Szymański tel.603 766 752

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  3 000,00zł.

Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do biura  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia 22.06.2020r. do godz. 1500Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 24.06.2020r. o godz. 1015 w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

SWZ – ROZBIÓRKA KŁADKI

PW_Opis teczniczny+rysunki – rozbiórka kładki

PW_STWiORB – rozbiórka kładki

PW_Przedmiar robót – rozbiórka kładki

Przełożenie kabla z kładki KST – przedmiar robót 

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...