Radom dnia 07.07.2020r. 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie odwodnienia liniowego wokół budynku przy ul. Jana Pawła II 4 w Radomiu.

Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Leszek Kawecki tel. 669 444 020.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 3 000,00zł.

Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do biura  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia 28.07.2020r. do godz. 1500Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 30.07.2020r. o godz. 900             w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 20.12.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Specyfikacja warunków zamówienia drenaż Jana Pawła II 4

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...