„Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Ubezpieczenie majątku Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” w Radomiu na rok 2021”.

Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie S.M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu terminu. Opłata za dokumenty przetargowe wynosi 123 zł. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Nr 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724.

Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji upoważniona jest p. Barbara Figura – tel. 048 385 74 00 wew. 107.

Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia do siedziby Spółdzielni- ul. Wyścigowa 19 lub pocztą do dnia 02.12.2020r. do godz.1500 w zaklejonych kopertach z napisem Oferta ubezpieczeniowa: „Ubezpieczenie majątku Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu na rok 2021”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2020r. o godz.1000w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” ul. Wyścigowa 19.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000,00zł.

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom S.M. „USTRONIE” zatwierdzony uchwałą RN  Nr 70 z dn. 20.12.2017r

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Usługodawcy(ów) oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

Możesz także zabaczyć pozostałe artykuły...