Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 1 altany śmietnikowej na terenie osiedla „Ustronie”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 1 altany śmietnikowej na terenie osiedla „Ustronie”. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl lub w  wersji papierowej, po uprzednim zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 483857400 wew. 126  i  wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zł brutto. 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pan Leszek Kawecki tel. 669444020; e-mail:

l.kawecki@ustronie.radom.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie  określonej w SWZ.

Oferty należy składać na stanowisku nr 1 w Dziale Obsługi Mieszkańca S. M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19,  w terminie do dnia 18.09.2023 r. do godz. 15:00.  Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 19.09.2023 r. o godz. 10:00w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy  ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter).

Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz S.M. „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Może Ci się również spodoba