KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PARKINGU PRZY UL. J. GAGARINA 2 W RADOMIU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie” w Radomiu, ul. Wyścigowa 19 ogłasza konkurs ofert na:
Dzierżawę terenu przy ul. J. Gagarina 2 w Radomiu od dnia 15.02.2024 r. z przeznaczeniem na prowadzenie CAŁODOBOWEGO PARKINGU DOZOROWANEGO WYKORZYSTUJĄC MONITORING WIZYJNY I / LUB PRACOWNIKÓW W SYSTEMIE PRACY 24 H.

                                                                 
 Powierzchnia parkingu wynosi 6042 m2 w tym:

–  powierzchnia utwardzona 5190 m2

– teren zielony 852 m2

 Teren parkingu jest ogrodzony i utwardzony.

Minimalna wysokość ceny ofertowej stawki miesięcznej czynszu dzierżawnego wynosi:

– 1,20 zł netto za 1m2  terenu utwardzonego ( parking) o pow. 5190 m2

0,10 zł netto za 1 m2 terenu zielonego o pow. 852 m2

 Oferty cenowe niższe zostaną uznane, jako nieważne.

WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA PRZY PROWADZENIU PARKINGU:

– w sytuacji prowadzenia parkingu dozorowanego elektronicznie:

  • montaż monitoringu wizyjnego w wysokiej rozdzielczości obrazu, detekcji ruchu oraz z funkcją identyfikacji tablic rejestracyjnych (ANPR) na wjeździe na parking
  • objęcie monitoringiem całego terenu parkingu wraz z ogrodzeniem, wjazdem/wyjazdem. Dane z monitoringu ( ze wszystkich kamer) powinny być przechowywane min. 14 dni.
  •  montaż szlabanów lub bramy wjazdowej

– oświetlenie terenu parkingu.

Podwyższenie ogrodzenia od strony stacji paliw, będzie dodatkowym atutem przy złożeniu równoważnych cenowo ofert.

Do kosztów prowadzenia parkingu należy uwzględnić dodatkowe koszty po stronie Dzierżawcy takie jak: koszty nadzoru / monitoringu , opłaty za dostarczone media (woda, ścieki, energia elektryczna, wywóz nieczystości) oraz bieżące koszty utrzymania i eksploatacji parkingu.

Spółdzielnia na czas trwania modernizacji parkingu jednakże nie dłużej niż do dnia 15.03.2024 r. gwarantuje obniżenie opłaty za dzierżawę terenu parkingu do wysokości 50% stawki uzyskanej w niniejszym postępowaniu.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu i rozpatrzenia złożonej oferty jest wpłata wadium
w wysokości 5.000,00 zł na konto Spółdzielni ING Bank Śląski SA  nr konta 40 1050 1793 1000 0090 3137 3724 i dołączenie dowodu wpłaty do oferty.

Brak dowodu wpłaty wadium powoduje nieważność złożonej oferty.  

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku odstąpienia oferenta od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie.

Termin związania ofertą wynosi jeden miesiąc.

Pozostałe wadia zostaną zwrócone oferentom w terminie 7 dni roboczych od daty otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym.

Umowa dzierżawy terenu z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę dzierżawy zawarta zostanie od dnia  15.02.2024 r.

Oferty należy złożyć do Spółdzielni w Biurze Podawczym – Stanowisko nr 1 parter – Spółdzielni przy ul. Wyścigowej 19
w Radomiu  do dnia  13.02.2024 r. do godz. 900 w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Spółdzielnię z oznaczeniem „Oferta na prowadzenie całodobowego parkingu dozorowanego wykorzystując monitoring wizyjny i / lub pracowników w systemie pracy 24 h.

W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE potwierdzona przez pracownika Spółdzielni.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2024 r. o godz. 930 w siedzibie Spółdzielni.

W przypadku złożenia ofert cenowych tej samej wysokości, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie
i poproszeni o ponowne złożenie oferty w tym samym dniu tj. 13.02.2024 r. do godziny 1200  w zaklejonej kopercie do skrzynki podawczej Spółdzielni.

Otwarcie ponownie złożonych ofert nastąpi o godz. 1230 dnia 13.02.2024 r.

Projekt umowy wraz ze wzorem oferty zamieszczony został na stronie internetowej Spółdzielni  www.ustronie.radom.pl w zakładce Przetargi pod treścią niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 665 250 065.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn na każdym jego etapie.

Może Ci się również spodoba