Zmiany opłat eksploatacyjnych

                                                                      

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” informuje, że w dniu 16.02.2022r. Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie opracowanych przez służby księgowe (dział finansowy  i kontroling) analiz ekonomicznych zatwierdziła zmiany opłat  za użytkowanie lokali. Wprowadzone regulacje stawek opłat wynikają wprost z rzeczywistych kosztów poniesionych w 2021 roku na utrzymanie i eksploatację zasobów, kosztów zakupu mediów oraz prognozy ich wzrostu. Są one niezależne od  Spółdzielni i wynikają z zewnętrznych uwarunkowań i wskaźników ekonomicznych (wysoka inflacja, wzrost stóp procentowych, wzrost minimalnego wynagrodzenia) a przede wszystkim wysokiego wzrostu kosztów zakupu mediów – czyli energii cieplnej na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzania wody, energii elektrycznej, gazu ziemnego i zimnej wody.

Odnośnie znacznego wzrostu opłat zaliczkowych na centralne ogrzewanie i centralnie ciepłą wodę informujemy, że od 1.01.2021r. miały miejsce 4 podwyżki energii cieplnej dostarczanej przez RADPEC na potrzeby centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody. Cena ciepła wyrażona w GJ w dniu 1.01.2021r. wynosiła odpowiednio 44,37 zł (brutto) za 1 GJ,  a w dniu 17.01.2022r. wynosi 67,15 zł (brutto) za 1 GJ co stanowi wzrost o 51,34%. Spółdzielnia dokonała w tym czasie jednej regulacji opłat zaliczkowych na centralne ogrzewanie od dnia 01.07.2021r. podwyższając opłaty tylko o 12%. Uwzględniając powyższą 12% podwyżkę aktualnie obowiązujące stawki są o 39,34% niższe od wymaganych, które umożliwiłyby pokrycie obecnych kosztów zakupu energii. Ponadto w związku z urzędową obniżką podatku VAT z 23% do 8%
w styczniu oraz do 5% od lutego do końca lipca 2022r. należy przyjąć, że faktyczny wzrost kosztów wynosi 21,34%.

Zgodnie z powyższą analizą koniecznym jest podwyższenie o 20% od 1.03.2022r. opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie oraz opłaty zaliczkowej zmiennej za centralnie ciepłą wodę (podgrzanie wody). Podobny ale nieco niższy wzrost wystąpił na opłacie stałej centralnie ciepłej wody i wyniósł łącznie 28,13% za miniony okres. Spółdzielnia nie dokonywała w tym czasie zmiany tej opłaty. Natomiast po uwzględnieniu urzędowej obniżki VAT-u z 23% do 8% w styczniu oraz do 5% od lutego do lipca 2022r., faktyczny wzrost kosztów wynosi 10,13% i o taką kwotę została podwyższona opłata na pokrycie kosztów stałych ccw.

Istotną regulacją jest wzrost opłaty zaliczkowej  do rozliczenia kosztów zakupu gazu zbiorczego dla budynków wyposażonych w tzw. „zbiorczy licznik budynkowy” na podstawie, którego Spółdzielnia w imieniu konsumenta kupuje od PGNiG i rozlicza gaz dostarczany do budynku, a zużywany w poszczególnych lokalach na potrzeby socjalno – bytowe. Nadwyżka  kosztów zakupu nad  przychodami z opłat wyniosła prawie 20%. Wpływ na to miały przede wszystkim ostatnie znaczące wzrosty cen gazu na które Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu, w związku z czym od 1.03.2022r. koniecznym jest podwyższenie opłaty zaliczkowej na poszczególnych budynkach do poziomu umożliwiającego pokrycie poniesionych kosztów.

Kolejną konieczną regulacją  jest podwyższenie od 01.06.2022r. opłaty eksploatacyjnej, dotyczącej bezpośrednio kosztów utrzymania  i eksploatacji zasobów Spółdzielni w częściach wspólnych. Obejmuje ona największy zakres usług świadczonych przez zewnętrzne firmy obsługujące zasoby mieszkaniowe i użytkowe Spółdzielni, a w szczególności są to naprawy konserwacyjne, ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne, usługi deratyzacji i dezynfekcji, dezynsekcji, usługi kominiarskie, naprawy chodników, naprawy obróbek blacharskich, usuwanie przecieków, sprzątanie i wywóz gruzu, opon, sprzątanie piwnic itp.

W naszej Spółdzielni powyższe koszty rozliczane są zgodnie z Prawem spółdzielczym w ramach nieruchomości. W większości są to nieruchomości wielobudynkowe i jest ich 29. W minionym 2021r. w 28 nieruchomościach wystąpiły ujemne wyniki, bieżące koszty utrzymania i eksploatacji zasobów przekroczyły przychody z opłat o kwotę blisko 1 mln. zł. Mając na względzie, że rok 2022 będzie kolejnym rokiem wzrostu kosztów tych usług a tym samym spowoduje pogorszenie się wyników poszczególnych nieruchomości koniecznym jest podwyższenie opłat do poziomu umożliwiającego zmniejszenie strat i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Spółdzielni oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki w zakresie utrzymania i eksploatacji zasobów.

Ponadto dokonane zostały niewielkie zmiany w zakresie opłaty za domofon, gdzie wzrost wyniósł 3 gr od lokalu, o 9 gr za lokal podwyższona została opłata za dzierżawę pojemników na śmieci, nieznacznie podwyższone zostały opłaty za sprzątanie i koszenie (odśnieżanie). W kilku budynkach o 50 gr podwyższona została opłata stała za zimną wodę i w podobnej wysokości opłata za dźwig osobowy. Wzrost opłaty o 1 gr za ubezpieczenie majątku wynika z faktu, że Zarząd Spółdzielni zwiększył sumę ubezpieczenia budynków podnosząc cenę za 1 m2 powierzchni wartości odtworzeniowej budynku do realnej wartości rynkowej, a więc do wysokości zabezpieczającej odpowiednią wielkość odszkodowania w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych.

Podsumowując pragniemy podkreślić, że wszystkie wprowadzone regulacje zmian opłat zostały przez Zarząd i Radę Nadzorczą szczegółowo przeanalizowane, a wzrost opłat dotyczy tylko i wyłącznie wzrostu opłat do wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów, a te jak przedstawiliśmy powyżej są niezależne od Spółdzielni, wynikają z zewnętrznych uwarunkowań i sytuacji gospodarczej, na które Spółdzielnia nie ma wpływu, a jesteśmy jedynie ich beneficjentem działającym w Państwa imieniu.

                                                                                  Z poważaniem

     Zarząd S.M. „Ustronie”

Może Ci się również spodoba