Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w wiatrołapach budynków mieszkalnych osiedla „Ustronie”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 19, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w wiatrołapach budynków mieszkalnych osiedla „Ustronie”.

Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni  www. ustronie. radom.pl lub w  wersji papierowej, po uprzednim zgłoszeniu chęci nabycia dokumentów pod numerem tel. 483857400 wew.126 i  wniesieniu opłaty w wysokości 123,00zł brutto. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z oferentami są:

     a)  w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: Leszek Kawecki tel. 669444020; e-mail: l.kawecki@ustronie.radom.pl

     b)  w sprawach proceduralnych: Katarzyna Rychlicka – Jurczak  tel. 665 250 065,

          e-mail: k.rychlicka@ustronie.radom.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości określonej w SWZ.

Oferty należy składać na stanowisku nr 1 w Dziale Obsługi Mieszkańca S. M. „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19,  w terminie do dnia 10.06.2024 r. do godz. 14:00.  Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 11.06.2024 r. o godz. 10:00 w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  (parter). Przetarg organizowany jest  w oparciu o Regulamin zlecania dostaw i usług na rzecz SM „USTRONIE” w Radomiu z dnia 18.02.2021r.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania przetargu przed upływem terminu otwarcia ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Może Ci się również spodoba